Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym

§ 1 Definicje pojęć

1. Sprzedający – Beams Beata Gramsz z siedzibą w Łodzi 91-165 ul.Laserowa 5; NIP 7262183123, REGON 366832731, miejsce prowadzenia działalności: ul. Laserowa 5, 91-165 Łódź

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedającego, dostępny pod domeną www.beams.eu.com, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną wyrobów z wełny merynosa i jedwabiu wykonanych ręcznie techniką filcowania na mokro (torebki , szale , dodatki , wyroby autorskie), sprzedaż galanterii tekstylnej (poduszki, obrusy, bieżniki, podkładki pod talerze itp. wykonane ręcznie ), oraz prowadzi usługi projektowe szeroko pojęte ( projekty graficzne, projekty wnętrz, dekoracji naściennych, które można zamawiać za pośrednictwem wskazanej strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

8. Usługa – niejednorodna czynność lub proces, tworzony w wyniku interakcji usługodawcy z usługobiorcą, w wyniku którego, po zapoznaniu się z oczekiwaniami usługodawcy powstaje projekt plastyczny zlecony przez usługodawcę a wykonany przez usługobiorcę ( projekt wnętrza, dekoracji naściennych –połączony z ich wykonaniem,projekt graficzny).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów oraz oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy wykonania usługi za pośrednictwem w.wym. Sklepu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz wykonania usługi.

2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także właczenie obsługi javascript, zainstalowanie wtyczki Flash Player, akceptacja plików cookies.

3. Przedmiotem sprzedaży są towary i usługi prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek 18%.

5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.

6. Sprzedający ma prawo do zmiany ceny towarów i usług, wprowadzania oraz wycofania towarów i usług, udzielania rabatów na poszczególne towary i usługi oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.

7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do Sklepu.

8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze).

9. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć lub wzorów bez zgody autora zabronione.

§ 3 Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna-sprzedaży wskazanych produktów lub usług ze Sprzedającym

3. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis internetowy Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.

5. Sprzedający udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

-przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

-płatność elektroniczna realizowana w serwisie rozliczeniowym PayU,

-gotówką przy odbiorze osobistym przez Kupującego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru towaru),

6. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien je opłacić w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedającego przestaje być wiążąca.

7. Sprzedający realizuje dostawę towarów kurierem, Pocztą Polską lub poprzez odbiór osobisty przez Kupującego.

8. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia).

Ponadto informacja o kosztach dostawy uwidoczniona została w zakładce na stronie głównej Sklepu „Płatności i wysyłka”, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

§ 4 Realizacja zamówień

1. Kupujący zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać prawdziwe informacje niezbędne do realizacji zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie w formularzu zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia faktu złożenia zamówienia i jego szczegółów. Jeśli złożenia zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Kupującego, jeśli jest to możliwe.

3. Przeciętny czas realizacji zamówienia wraz z dostawą towaru dostępnego w Sklepie wynosi średnio 5 dni.Czas dostawy towaru wykonanego na zamówienie jest ustalany indywidualnie.Czas realizacji usługi jest również ustalany indywidualnie. Maksymalny czas realizacji zamówienia gotowego to 30 dni, z tym, że Sprzedawca zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zrealizować w jak najkrótszym terminie.

4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

5. Dowodem dokonania zakupu jest rachunek lub faktura wystawiona przez nievatowca, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce,ewentualnie odbiera osobiście.

6. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją sprawdzić (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Reklamacja i gwarancja

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: beamsoffice@gmail.com lub beainterior@gmail.com

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

7. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w przypadku gdy kupowany towar/usługa wykonany jest na jego specjalne zamówienie.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:


 a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone

c) świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym i w nienaruszonym opakowaniu.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji/zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz rejestracji/zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6. Zapisując się do newslettera w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na przyjętą przez Sprzedawcę politykę prywatności, czyli wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.

7. Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach i wyprzedażach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

8. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z newslettera.

9. Niektóre obszary Sklepu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki identyfikujące odwiedzającego. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i danych znajdujących się na komputerze. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron www.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci internetowej może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą może ponieść Kupujący na skutek zagrożeń występujących w sieci, a w szczególności włamania do system informatycznego Kupującego, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania system informatycznego Kupującego wirusami

2. Sprzedający informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.) materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie do celów informacyjnych.

3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

4. Sprzedający informuje, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treści, opisy zamieszczone w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.) Kupujący oraz inne osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych przysługujących Sprzedającemu oraz osobom trzecim. Kupujący oraz osoby odwiedzające Sklep ponoszą wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

5. Klienci nie mogą umieszczać na stronie Sklepu oraz na innych stronach w odniesieniu do działalności Sklepu treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich. Zakazuje się klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, treści nacjonalistycznych lub urągających godności innych osób.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.beams.eu.com (zakładka „Regulamin”).